794077477 | drogeria@e-szminka.pl

Szukaj

Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego e-szminka.pl 25.05.2020

Sprzedaż produktów za pośrednictwem Sklepu e-szminka.pl realizuje Łukasz Ostrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Drogeria Szminka w Barczewie (11-010), ul. Słowackiego 2A, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 739 344 50 32, e-mail: drogeria@e-szminka.pl

I. Definicje:

  Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.

  Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

  Konsument- oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

  Kupujący – podmiot, który złożył Zamówienie zgodnie z Regulaminem.

  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego e-szminka.pl.

  Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-szminka.pl

  Sprzedawca - oznacza Łukasza Ostrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Drogeria Szminka w Barczewie (11-010), ul. Słowackiego 2A, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 739 344 503, REGON: 180556692, e-mail: drogeria@e-szminka.pl

  Towar – produkty, które są prezentowane w Sklepie Internetowym.

  Umowa sprzedaży (Umowa) - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem, a Sprzedawcą.

  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE I KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu internetowego.

2.2. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą. Określa zasady składania Zamówień oraz korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem e-szminka.pl.

2.3. Regulamin napisany jest w języku polskim, wszystkie ceny Towarów są cenami brutto i wyrażone są w polskich złotych. Wszystkie produkty w Sklepie są nowe.

2.4. Regulamin opisuje zasady dokonywania rejestracji konta klienta oraz korzystania z niego w ramach Sklepu internetowego.

2.5. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuję się Sklep Internetowy są następujące: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów hipertekstowych (HTML), adres poczty elektronicznej.

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej Sklepu informacje handlowe w tym ceny oraz opisy Towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy.

3.2. Złożenie przez Kupującego Zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.

3.3. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego podany przy składaniu Zamówienia lub telefonicznie.

3.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego e-szminka.pl należy, dokonać wyboru produktów kierując się komunikatami wyświetlanymi Kupującemu oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.5. Podczas składania Zamówienia, Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybieranych produktów, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam”.

3.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

3.7. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych oraz po wyborze Towaru, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia,które będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu Zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy.

3.8. Sprzedawca dołącza do przesyłki paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

IV. DOSTAWA I METODY PŁATNOŚCI

4.1. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Kupujący będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Kupujący będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.

4.2. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

4.3. Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia w chwili dokonania płatności przez Kupującego. Płatność powinna być dokonana w ciągu 48 godzin od chwili złożenia Zamówienia.  W przypadku gdy Kupujący nie uiści wpłaty w przeciągu 48 godzin oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać. W przypadku złożenia Zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego. W przypadku płatności za pobraniem realizację Zamówienia rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.

4.4. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy albo w chwili otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online.

4.5. Wysyłka Towaru jest realizowana w terminie 24 godzin, licząc od dnia opłacenia przez Kupującego Zamówienia. W dniu wysłania Towaru do Kupującego przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Kupującego informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

4.6. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i następuje tylko w dni robocze.

4.7. Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych Zamówieniem:

a) Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej,

b) Dostawa za pośrednictwem kuriera.

4.8. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

4.9. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

a) Płatność za pobraniem,

b) Płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy,

c) Płatność za pomocą platformy przelewy24.pl.

V. REKLAMACJE

5.1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

5.2. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.

5.3. Towar reklamowany należy odesłać na adres Sprzedawcy wraz z opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia oraz żądaniem Kupującego. Możliwe jest również wysłanie formularza na adres e-mail Sprzedawcy.

5.4. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

5.5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

VI. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

6.1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy, mailowo lub przy użyciu formularza kontaktowego.

6.2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

6.3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6.4. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci bezpłatnego rozsyłania biuletynu informacyjnego, dalej zwanego „Newsletter’em”.

6.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zaprzestania wysyłania Newsletter’a po uprzednim powiadomieniu o tym użytkownika, bez podania przyczyny.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

7.2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.Zwracany Towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.

7.3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną lub po przez formularz).

7.5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

7.6. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego Towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.7.Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto z którego dokonywana była płatność lub na konto wskazane przez Kupującego w formularzu odstąpienia od Umowy.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1 Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywarnosći

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie akceptacji na zapisy niniejszego Regulaminu.

9.2. W sprawach związanych z realizacją Zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9.3. Wszelkie publikowane na stronie znaki Towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami Towarowymi ich prawowitych właścicieli.

9.4. Złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wskazanych w Zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883).

9.5. Za wyraźną zgodą Kupującego Sprzedawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych oraz marketingowych.

9.6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.7. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient ma możliwość skorzystać z:

a) mediacji, listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych,

b) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciem sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów.

9.8. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

9.9. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny, a jeżeli kupującym nie jest konsument – sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego.

9.10. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Kupującego.

9.11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do Zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego Regulaminu.

9.12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt