794077477 | drogeria@e-szminka.pl

Szukaj

Polityka Prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

Kupujący – podmiot, który złożył Zamówienie zgodnie z Regulaminem.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego e-szminka.pl

Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-szminka.pl

Sprzedawca - oznacza Łukasza Ostrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Drogeria Szminka w Barczewie (11-010), ul. Słowackiego 2A, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 739 344 50 3, REGON: 180556692, e-mail: drogeria@e-szminka.pl

Towar – produkty, które są prezentowane w Sklepie Internetowym.

Umowa sprzedaży (Umowa) - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem, a Sprzedawcą.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie internetowym www.e-szminka.pl

2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Klienta w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do preferencji Klienta. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Klienta na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

3. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego e-szminka.pl jest Łukasz Ostrowski, ul. Słowackiego 2A, 11-010 Barczewo, e-mail: drogeria@e-szminka.pl

4. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Klienta zarejestrowanego do momentu wyrażenia przez Klienta woli usunięcia konta w sklepie, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego.

5. Odbiorcami danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Administratora są firmy udostępniające serwery do prowadzenia sklepów, firmy rozsyłające newsletter, firmy zajmujące się pozycjonowaniem, integrowaniem zamówień z Allegro, firmy kurierskie, firmy obsługujące płatności internetowe.

  • Shoplo (platforma sklepowa)
  • Inpost, DPD (firmy kurierskie)
  • Allegro
  • Empik
  • Operator Płatności Przelewy24  

6. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zakupów w Sklepie internetowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia Umowy sprzedaży

Pytania dotyczące Polityki Prywatności należy kierować na adres: drogeria@e-szminka.pl


Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt